Pozemky

Záujemca si prenajíma pozemok ako stavebný pozemok pripravený k výstavbe za cenu 45,- € /m2. Aktuálne výmery pozemkov sú 428 m2 - 1118 m2. V cene pozemku je zahrnutý stavebný pozemok pod domom (chatou), záhrada, všetky inžinierske siete privedené až k pozemku a príjazdová komunikácia.

Aktuálny stav predaja si pozrite v súboroch pod tabuľkou kalkulácie cien pozemkov.

Postup prenájmu pozemkov do doby, dokedy nebudú vybudované siete:

  1. Formou zmluvy o budúcej zmluve o prenájme, záujemca zaplatí 20 % z ceny prenájmu a pozemok v celej výmere má v prenájme na 99 rokov s právom predkupného práva za cenu 1 €. Zvyšok sumy vo výške 80 % z z celkovej ceny za prenájom pozemku, uhradí záujemca po ukončení prác na inžinierskych sieťach. Zároveň v budúcej nájomnej zmluve sa budúci nájomca zaviaže, že v prípade, že po oznámení, že sú siete vybudované a nedoplatí tých 80 % z ceny nájmu, vlastník pozemku má právo na zmluvnú pokutu vo výške zložených 20 %. Súčasťou zmluvy bude stanovisko obce, že súhlasí s výstavbou na uvedenom pozemku.
  2. Po ukončení realizácie sietí, následuje podpis nájomnej zmluvy notársky overenej s predkupným právom so zavkladovaním nájmu do katastra nenuteľností a úhrada 80 % z ceny za prenájom pozemku  do 7 dní od oznámenia investora t.j. Urbárskeho spolku vo Vavrišove, že je vydané právoplatné územné rozhodnutie na výstavbu, právoplatné stavebné povolenia a všetky inžinierske siete sú ukončené v súlade so stavebným povolením (t.j. vodovod, kanalizácia, rozvody elektriny NN, verejné osvetlenie, príjazdová komunikácia). Príjazdová komunikácia bude v tom čase realizovaná, až do doby hrubých stavieb domov, s pohodlne prejazdným štrkovým povrchom. Definitívny povrch komunikácie t.j. v kombinácii asfaltu a zámkovej dlažby, bude zhotovený po ukončení všetkých, alebo väčšiny hrubých stavieb domov. Tento záväzok musí deklarovať investor v termíne do 31.5. 2018 ( t.j. ukončená min. štrková komunikácia). V novembri 2016 boli už ukončené práce na rozvode elektriny NN a na verejnom osvetlení, v auguste 2017 boli ukončené práce na vodovode a kanalizácii. V prípade nedodržania tohto termínu sa zmluva o prenájme ruší a k vratnej sume vo výške 20 % zaplatí investor pokutu vo výške obvyklého bankového výnosu.

V prípade záujmu zabezpečíme pre klienta aj kompletnú inžiniersku činnosť súvisiacu s výstavbou chaty (rodinného domu) t.j. poradenstvo pri výbere projektovej dokumentácie stavby, vybavenie stavebného povolenia, činnosť stavebného dozoru od zahájenia stavby rodinného domu až po kolaudáciu a taktiež výstavbu vybratého objektu na kľúč.

Kalkulácia cien pozemkov

Pozemok Výmera [m2] Cena pozemku celkom vr. inž. sietí a komunikácií 
D1 1118 "predané"
D2 946 "predané"
D3 797 "predané"
D4 672 "predané"
D5 619  "predané"
D6 627 "predané"
D7 754 "predané"
D8 428  "predané"